رسیدگی به دعاوی حقوقی

حقوق مدنی ایران  برای برقراری صحیح روابط اجتماعی فیمابین افراد اجتماع وضع شده است و اصول صحیح چگونگی این روابط را تبیین میکند. این امور شامل احوال شخصیه مثل قرارداد های خصوصی ،اهلیت ،حقوق ارث ازدواج و طلاق و اموال و سایر روابط اجتماعی می شود. هنگامی که در بین اشخاص اجتماع اختلاف در منافع پیش می آید و یا ادعایی علیه هم دارند ، موضوع دعاوی حقوقی مطرح می شود و بحث مسئولیت مدنی مردم مطرح میگردد و مفهوم آن این است که خسارات وارده به هر شخصی توسط ضرر رسان باید جبران شود. دعاوی حقوقی دردادگاه ها بر اساس اصول و روشی رسیدگی می گردد که به آنها آیین دادرسی مدنی گفته می شود و از مجموع قواعدی که چگونگی اقامه دعوی و ارائه دلایل به دادگاه و همچنین دفاع از حقوق مکتسبه وتشریفات رسیدگی در دادگاه، صلاحیت دادگاه ها و نحوه صدور احکام و شرایط اعتراض به احکام صادره و اجرای احکام و….. را تعیین می کند ، تشکیل شده است .

دعوی یعنی مدعی حقی شدن ، بنابراین هر  ادعای در دادگاه طرح شودو از آن دفاع می شود ، دعوی حقوقی است .

تعدادی از دعاوی حقوقی عبارتند از  :

 • الزام به تنظیم سندرسمی اجاره

 • الزام به تنظیم سندرسمی انتقال ششدانک

 • تخلیه مورد اجاره… به لحاظ انقضای مدت ، تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط ،تخلیه به لحاظ انتقال به غیر…

 • تعدیل اجاره بها، مطالبه اجور معوقه…

 • تجویز انتقال منافع مورد اجاره

 • تجویز انتقال حق کسب وپیشه

 • مطالبه خسارت

 • مطالبه وجه چک یا سفته یا سند عادی(مطالبه وجه)

 • تقسیم و فروش ماترک

 • اعاده دادرسی

 • مطالبه ارث (تقسیم ترکه)،انحصار وراثت

 • ……….

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید:

Solve : *
19 + 14 =